कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

जिल्हा परिषद जळगाव

सेवा ज्येष्ठता सूची

कृषी विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1विस्तार अधिकारी[कृषी]२३/०९/२०२२डाउनलोड
2कृषी अधिकारी२३/०९/२०२२डाउनलोड
3कृषी विभाग दिव्याग जेष्ठता यादी २०२२२३/०९/२०२२डाउनलोड
पशुसंवर्धन विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सहा.पशुधन विकास अधिकारी०१/०१/२०२२डाउनलोड
2पशुधन पर्यवेक्षक०१/०१/२०२२डाउनलोड
3व्रणोपचारक०१/०१/२०२२डाउनलोड
सामान्‍य प्रशासन विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1सहाय्यक प्रशासन अधिकारी०९/०२/२०२२डाउनलोड
2कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी०९/०२/२०२२डाउनलोड
3लघुलेखक०९/०२/२०२२डाउनलोड
4विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)०३/०१/२०२२डाउनलोड
5वरिष्ठ सहाय्यककाम प्रगतीतडाउनलोड
6कनिष्ठ सहाय्यक०६/०९/२०२१डाउनलोड
7वाहन चालककाम प्रगतीतडाउनलोड
8परिचर१६/०२/२०२२डाउनलोड
9परिचर संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता यादी २०२२२७/०७/२०२२डाउनलोड
आरोग्य विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सेवक ०९/०१/२०२डाउनलोड
2आरोग्य सेविका अप्राप्तडाउनलोड
3आरोग्य पर्यवेक्षक०१/०१/२०१९डाउनलोड
4फार्मासिस्ट०१/०१/२०२१डाउनलोड
शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ग्रेडेड मुख्याध्यापक०१/०१/२०२२डाउनलोड
2केंद्र प्रमुख०१/०१/२०२२डाउनलोड
3विस्तार अधिकारी (शिक्षण)अप्राप्तडाउनलोड
4प्राथमिक शिक्षक (मराठी)२३/०९/२०२२डाउनलोड
5प्राथमिक शिक्षक (उर्दू)०१/०१/२०२२डाउनलोड
6प्राथमिक शिक्षक (मराठी) संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता यादी २०२२०१/०८/२०२२डाउनलोड
7प्राथमिक शिक्षक (उर्दू) संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता यादी २०२२०१/०८/२०२२डाउनलोड
ग्राम पंचायत विभाग
अ.क्र. पदाचे नांव प्रसिद्धी दिनांक अधिक माहिती
1ग्रामसेवक२६/१०/२०२१डाउनलोड
2ग्रामविस्तार अधिकारीअप्राप्तडाउनलोड
3विस्तार अधिकारी (पंचायत)अप्राप्तडाउनलोड
4ग्रामपंचायत कर्मचारी अंतिम से. जे. यादी२३/०९/२०२२डाउनलोड
5ग्रामसेवक, ग्रामविस्तार अधिकारी संवर्गाची दिव्यांग जेष्ठता यादी २०२२०१/०१/२०२१डाउनलोडकार्यालयीन पत्ता:

जिल्हा परिषद, शिवाजी नगर रेल्वे पुलाजवळ, जळगांव-425001, महाराष्ट्र [MS], भारत

कार्यालयीन वेळ:

सोम. ते शुक्र. स.९.४५ वा. ते संध्या ६.१५ वा.

इ-मेल:
© 2022 ZP Jalgaon. All rights reserved @ Zilha Parishad,Jalgaon.| Designed & Developed by IT Cell, Zilha Parishad,Jalgaon

Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.